auke meijer

Draadloze systemen voorbereid op de toekomst

draadloze microfoons en in-earmonitorsystemen worden steeds populairder. de kwaliteit is tegenwoordig zeer goed en het is natuurlijk heel handig dat je tijdens je optreden niet over kabels kunt struikelen. Maar met de opkomst van mobiele telefoons en WiFi is het behoorlijk druk in de ether. daarom heeft de overheid ervoor gekozen een nieuwe frequentieverdeling door te voeren. Hoe houd je je draadloze apparatuur werkend?

Sinds 1997 maken we als gebruikers van draadloze microfoon- en in-ear- systemen gebruik van de frequentie- band 470 – 862 MHz. Met de toewij- zing van deze frequentieband is ook de verplichte zendvergunning voor draadloze microfoons komen te ver- vallen. Voor 1997 waren er relatief veel systemen waarvoor geen ver- gunning werd aangevraagd bij het agentschap Telecommunicatie, maar was er nog enig zicht op. Sinds de afschaffing van de vergunningen is het voor het agentschap niet meer mogelijk goed in te schatten hoeveel draadloze systemen er nu daadwer- kelijk actief zijn.

Op dit moment worden we gecon- fronteerd met één van de gevolgen. Door de opkomst van mobiel inter- net is er dringend behoefte aan meer bandbreedte. Sinds enige jaren wordt er gezocht naar een oplossing. Deze is gevonden. Het merendeel van frequenties 470 – 862 MHz wordt binnenkort geveild aan de telecom- providers ten behoeve van mobiel internet. Zoals het er nu naar uitziet zal dit medio 2012 een feit zijn.

VERANDERINGEN

Om de vaak onbekende gebruikers van draadloze systemen een stem te geven, is in 2009 Programme Making & Special Events (www.pmse.nl) op- gericht door de Nederlandse Belan- genvereniging Draadloze Audio Ver- bindingen. Op dit moment ziet het er naar uit dat de PMSE een werkbaar compromis heeft weten te bewerk-

stelligen. In plaats van het vrijgeven van het gehele spectrum van 470 – 862 MHz voor mobiele data worden er waarschijnlijk een beperkt aantal frequenties vrijgehouden voor ge- bruik van draadloze audioverbin- dingen.

Tot 2015 zullen de bestaande fre- quenties langzamerhand uitgefa- seerd worden. Dit betekent dat het gebruik van deze frequenties is toegestaan voor draadloze audio- verbindingen, mits deze verbindin- gen geen storingen opleveren voor het mobiele dataverkeer. Het valt om gekeerd niet uit te sluiten dat het mobiele dataverkeer wel problemen zal veroorzaken voor de draadloze audioverbindingen.

Tot op heden was kanaal 63 (806 – 814 MHz) zo goed als landelijk te gebruiken voor draadloze audio- verbindingen. Hiervoor komen de kanalen 39, 40 & 41 (614 – 638 MHz) in de plaats. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien kanaal 63 maar 8 MHz breed was en de nieuwe kanalen in totaal 24 MHz bandbreed- te opleveren. De frequentieband 821 – 832 MHz wordt vrijgehouden voor gebruik van draadloze audio- verbindingen.

GEVOLGEN

Wat heeft dit alles voor gevolgen? Ten eerste dat iedere verbin- ding waarvan de frequentie niet

instelbaar is een goede kans heeft om in de toekomst storingen te ondervinden. Zoals de vlag er nu bij hangt is het na 2015 in alle gevallen niet meer geoorloofd om, met uit- zondering van de voornoemde fre- quenties, gebruik te maken van draadloze audioverbindingen. Indien je gebruikmaakt van een systeem met een instelbare frequentie van bijvoorbeeld 790 – 800 MHz, neem dan even contact op met je leveran- cier en vraag of jouw systeem wel- licht omgebouwd kan worden naar een frequentie die in de toekomst wel vrij te gebruiken blijft. Gebaseerd op de huidige ont- wikkelingen is het verstandig

om bij aanschaf van een nieuw systeem alvast rekening te hou- den met de keuze voor de te gebruiken frequenties. Kanaal 39, 40 & 41 lijken het meest voor de hand te liggen. Nadeel hiervan is echter wel dat het op deze kanalen druk gaat worden. Op dit moment komt het al regelmatig voor dat draadloze microfoons en in-earsyste- men elkaar in de weg zitten.

VOORBEREID

Mocht je in de toekomst gebruik blij- ven maken van draadloze systemen, dan is het verstandig vooraf te con- troleren of het op de bewuste locatie gaat werken. In het geval je in een theater gaat optreden, controleer dan vooraf of er misschien ook draadloze systemen worden gebruikt in een van de andere zalen en over- leg met de desbetreffende technicus welke frequenties jullie gaan gebrui- ken. Moderne systemen zoeken ook vaak automatisch naar beschikbare frequenties.

Wellicht denk je: ik zie wel. In dat geval is de kans groot dat je in de toekomst problemen gaat krijgen. Wees dus voorbereid en let er bij de aanschaf van een nieuw systeem goed op of hij werkt op de frequentiebanden die beschikbaar blijven voor draadloze audioverbindingen.